Odluka o naknadi za koncesiju

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1064

Na temelju članka 41. stavka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14), ministar zdravlja donosi

ODLUKU

O NAJVIŠEM IZNOSU NAKNADE ZA KONCESIJU ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

Najviši iznos naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe utvrđuje se na mjesečnoj osnovi, sukladno sljedećoj tablici:

Visina ugovorene naknade za
zakup poslovnog prostora
bez PDV-a (u kunama)

Najviši iznos naknade za
koncesiju (u kunama)

1,00

1.250,00

0,00 – 250,00

1.000,00 – 1.250,00

251,00 – 500,00

750,00 – 999,00

501,00 – 750,00

500,00 – 749,00

751,00 – 1000,00

250,00 – 499,00

1.001,00 – 1.250,00

249,00

1.250,00

249,00

Vlastiti prostor

249,00

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (»Narodne novine« broj 98/09).

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/106

Urbroj: 534-02-1-1/3-15-2

Ministar

prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.

Zagreb, 6. svibnja 2015.